Zgodnie z art. 32 Prawa Energetycznego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii wymaga uzyskania koncesji, natomiast zgodnie art. 47 ust. 1 Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla energii, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Podstawowe akty prawne regulujące proces taryfowania:

– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne.

– rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.