Zgodnie z definicją ujętą w § 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.) zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez Odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą mocą cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia :

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Właściciel obiektu może raz w roku zmienić moc zamówioną, składając aktualizację zamówienia w terminie do 30 września danego roku, ze skutkiem wiążącym od dnia pierwszego stycznia następnego roku kalendarzowego. Zmiana mocy jest nieodpłatna.

Nadmieniamy, że w przypadku zmniejszenia mocy zamówionej należy uwzględnić aktualną strefę klimatyczną w jakiej się znajdujemy.
Projektowa temperatura zewnętrzna dla I strefy klimatycznej to -16 0 C.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ciepłej wody użytkowej niedostosowanie mocy maksymalnej do wielkości uzasadnionej technologicznie może spowodować, że w sytuacjach szczytowego poboru wody wymiennik ciepła/węzeł nie będzie mógł utrzymać normatywnych parametrów ciepłej wody.
Należy zaznaczyć, że konsekwencją źle zamówionej mocy cieplnej (zbyt małych wartości) mogą być również opłaty sankcyjne naliczane w przypadku przekroczenia mocy zamówionej.