Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek Odbiorcy ciepła złożony w OPEC (formularz dostępny pod adresem:

https://opecgdy.com.pl/images/przylacz-do-msc/wniosek_o_rozwiazanie_umowy.pdf

Okres wypowiedzenia umowy określony jest w umowie sprzedaży ciepła. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony w przypadku obustronnego zaakceptowania innego niż wynika to z umowy okresu wypowiedzenia  i terminu rozwiązania umowy (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron).