W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła regulator gromadzi uwierzytelnione dokumenty uzasadniające wnioskowany poziom cen i stawek opłat, analizuje je i na ich podstawie ocenia, czy taryfa została opracowana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz z przepisami rozporządzenia taryfowego. Ostatecznie Prezes Urząd Regulacji Energetyki uznając, że wielkości będące podstawą kalkulacji są uzasadnione i należycie udokumentowane wydaje decyzję zatwierdzającą wnioskowaną taryfę dla ciepła, która jest podstawą rozliczeń z Odbiorcami ciepła.

W związku z powyższym Odbiorca nie ma możliwości negocjowania indywidualnych wysokości taryf.