Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • Termomodernizacja sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych na terenie Gdyni
  • Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i budowę wysokosprawnej sieci ciepłowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnośląskiego w Gdyni
  • Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa
  • Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia – Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogeneracją.
  • Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni
  • Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo
  • Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2007-2013

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Interreg 2014-2020

 • LowTEMP – Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region
 • BSAM – Baltic Smart Asset Management

 

PROJEKTY DOFINASOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 • Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
  • Poprawa warunków pracy w OPEC Sp. z o.o. na wybranych stanowiskach pracy
 • KAWKA 2014
 • KAWKA 2015