Rachunki wystawiane przez OPEC zawierają kilka pozycji opłat:

Składniki stałe:

1) cena za zamówioną moc cieplną – wyrażona w złotych za MW (wg taryfy wytwórcy ciepła) – cenę tą stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych
2) opłata stała za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej (wg taryfy OPEC tj. dystrybutora ciepła) – opłata ta stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej i stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych

Składniki zmienne:
3) cena ciepła – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy wytwórcy ciepła) – cenę tą stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło
4) opłata zmienna za usługi przesyłowe – wyrażona w złotych za GJ (wg taryfy OPEC) – opłata ta stanowi iloczyn ilości ciepła, ustalonego na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono ciepło.
5) cena nośnika ciepła – wyrażona w złotych za metr sześcienny – woda dostarczona do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych (wg taryfy wytwórcy ciepła) – opłata ta stanowi iloczyn ilości tego nośnika, ustalonego na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej – opłata ta jest pobierana za każdy miesiąc, w którym dostarczono nośnik ciepła;