W przypadku braku poboru za ciepło poza sezonem grzewczym OPEC pobiera tylko opłatę stałą za zamówioną moc cieplną oraz opłatę stałą za usługi przesyłowe.
Opłaty w miesiącach letnich pobierane są na podstawie § 33 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, poniżej podajemy treść przepisu:

„ § 33. Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła oraz podstawy i sposób ich obliczania określać powinna umowa sprzedaży ciepła lub umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowa kompleksowa, a wysokość tych opłat, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, oblicza się w następujący sposób:

1) miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej […]

[…]

4) miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej

W przypadku odbiorców, którzy pobierają ciepło oprócz ww. opłat stałych OPEC pobiera również opłaty zmienne za zużytą energię zgodnie ze wskazaniami ukł. pomiarowego.