Dokumenty jakie należy złożyć do OPEC, aby rozpocząć proces zawarcia umowy to:

  • tytuł prawny do obiektu (akt notarialny kupna/sprzedaży, umowa najmu/dzierżawy itp.)
  • zgoda właściciela obiektu na podpisanie umowy z OPEC (w przypadku podpisywania umowy z najemcą)
  • pełnomocnictwo do zawarcia umowy – oryginał lub wypis notarialny
  • protokół z posiedzenia Wspólnoty Mieszkaniowej, bądź uchwałę wskazująca skład Zarząd Wspólnoty
  • umowa o administrowanie. 

 

Wykaz dokumentów określony został we wniosku o zawarcie umowy (formularz dostępny pod adresem:

https://opecgdy.com.pl/images/przylacz-do-msc/wniosek_o_zawarcie_umowy.pdf

 

Datą obowiązywania umowy jest pierwszy dzień następujący po dacie rozwiązania umowy z dotychczasowym Odbiorcą, a w przypadku obiektu nowo podłączanego dzień spisania protokołu odbioru układu pomiarowego tj. dzień zaistnienia możliwości poboru ciepła.