Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalane są na podstawie planowanych uzasadnionych rocznych kosztów wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło określonych na podstawie planowanej wielkości zamówionej mocy cieplnej, rocznej ilościowej sprzedaży ciepła oraz rocznej ilości nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczych.

W przypadku jednostki kogeneracji stosowany jest uproszczony sposób kalkulacji z zastosowaniem wskaźnika referencyjnego i średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach niebędących jednostkami kogeneracji  ustalanych przez Prezesa URE