Zamówienia publiczne
Platforma zakupowa

Szanowni Państwo,

Dostosowując się do aktualnego stanu prawnego wprowadzającego elektronizację zamówień publicznych Zamawiający wdrożył Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie procesu zakupowego.

Oznacza to, że proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Służby Zamawiającego będą wysyłać do Państwa poprzez tę Platformę zapytania ofertowe oraz publikować na niej postępowania przetargowe.

Jak to wygląda w praktyce:

W przypadku zapytań ofertowych:
  • Otrzymają Państwo w mailu link, który „przeniesie” Państwa do naszego zapytania ofertowego.
  • W miejscu tym opisane będą potrzeby Zamawiającego (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (wymagania dotyczące certyfikatów, kart katalogowych, wyników badań itp.).
  • Wykonawca winien wskazać przy danej pozycji zakupowej propozycję swojej ceny i/lub inne wymagane parametry handlowe i techniczne oferty.
  • Przesyłanie oferty nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż ofertę” na Platformie.
 
W przypadku postępowań przetargowych:
  • Należy wejść na naszą stronę internetową, kliknąć na zakładkę Zamówienia publiczne”, następnie wybrać „Platformę zakupową”,
  • Znajdą tu Państwo wszystkie aktualnie prowadzone postępowania.
  • Klikając na wybrane postępowanie znajdą Państwo wszelkie informacja dotyczące postępowania min. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ewentualne dodatkowe informacje (dotyczące np. wymagań technicznych, wymaganych certyfikatów itp.)
  • W zależności od podstawy prawnej prowadzonego postępowania Wykonawca winien wskazać przy danej pozycji zakupowej propozycję swojej ceny i/lub inne wymagane parametry handlowe i techniczne oferty lub wypełnić odpowiedni załącznik.
  • Przesyłanie oferty nastąpi po kliknięciu przycisku Złóż ofertę” na Platformie.
  • W postępowaniach przetargowych wymagane będzie podpisanie oferty oraz JEDZ (jeżeli będzie wymagany) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz postępowania przetargowe na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy

Plan postępowań o udzielenie zamówień